| درباره سمینار > ساختار سازمانی سمینار >
.: ساختار سازمانی سمینار

سرپرست دانشکده
آقای دکتر میرداوود عمرانی
رئیس همایش
دکتر فاطمه گشادرو
دبیر علمی همایش
دکتر محسن حمید پور
دبیر اجرایی همایش
آقای محمد مهدی واشقانی فراهانی
کادر اجرایی
خانم زهره سادات حسینی
خانم شمسی سلطانی
خانم دکتر افسانه عارفی اسکویی
خانم فاطمه صباغ
آقای غلامرضا ترابی
خانم مونا غلامی نژاد
خانم انسیه فقیهی
خانم شهناز معلمی
خانم سمیه بیرانوند
دکتر مهدی میرزایی
آقای فرشید باقری
خانم مریم پورثانی
آقای فیروز اکبری
آقای اسماعیل هاشمی
آقای احد کاکویی